ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มหักส่งเงินฝากรายเดือน

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09:37 น.
 4 ครั้ง

กู้เงิน คำขอกู้เพื่อการศึกษา

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 08 มิถุนายน 2565 เวลา 14:46 น.
 19 ครั้ง

ใบสมัครการรับสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:47 น.
 197 ครั้ง

ขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09:42 น.
 195 ครั้ง

ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสามัญ

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 21:09 น.
 199 ครั้ง

ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสมทบ

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 21:07 น.
 264 ครั้ง

ล้านที่1_ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแพทย์

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:57 น.
 153 ครั้ง

ล้านที่2_ใบสมัคร

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:47 น.
 271 ครั้ง

ล้านที่2_ใบรับรองแพทย์

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:46 น.
 278 ครั้ง

ล้านที่3_ใบสมัคร

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:45 น.
 274 ครั้ง

ล้านที่3_ใบรับรองแพทย์

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:44 น.
 260 ครั้ง

6แสน_ใบสมัคร ประเภทสามัญ

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:39 น.
 152 ครั้ง

6แสน_ใบสมัคร ประเภทสมทบ

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:38 น.
 157 ครั้ง

6แสน_แบบรายงานสุขภาพ

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:37 น.
 38 ครั้ง

6แสน_ใบรับรองสุขภาพ

หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:36 น.
 151 ครั้ง

สมัคร สมาชิก

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:25 น.
 246 ครั้ง

สมัคร สมาชิกสมทบ

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:24 น.
 82 ครั้ง

เงินฝาก ใบถอนออมทรัพย์พิเศษ

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:23 น.
 167 ครั้ง

เงินฝาก ใบถอนออมทรัพย์

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:22 น.
 61 ครั้ง

กู้เงิน คำขอกู้โครงการพิเศษเยียวยาโควิด-19

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:20 น.
 375 ครั้ง

กู้เงิน คำขอและหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:20 น.
 680 ครั้ง

กู้เงิน คำขอกู้โครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพ

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:18 น.
 396 ครั้ง

กู้เงิน คำขอกู้เงินสามัญ

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:17 น.
 79 ครั้ง

 409 ครั้ง

คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษา

โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:16 น.
 54 ครั้ง

กู้เงิน คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษซื้อสินค้าอุปโภค

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:15 น.
 62 ครั้ง

กู้เงิน คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:14 น.
 147 ครั้ง

 0 ครั้ง

กู้เงิน คำขอกู้เงินเพื่อสมาคมฌาปนกิจ

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:13 น.
 0 ครั้ง

กู้เงิน คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างหนี้(ผู้กู้)

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:10 น.
 58 ครั้ง

สวัสดิการ รับขวัญทายาทใหม่

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:09 น.
 22 ครั้ง

สวัสดิการ สมาชิกที่ไม่มีบุตร

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:08 น.
 16 ครั้ง

สวัสดิการ พักรักษาตัวในสถานพยาบาล

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20:07 น.
 81 ครั้ง

สวัสดิการ เกษียณอายุราชการ

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19:56 น.
 11 ครั้ง

สวัสดิการ สงเคราะห์ศพสมาชิก คู่สมรส บุตร

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19:55 น.
 11 ครั้ง

สวัสดิการ เพื่อการศพสมาชิก

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19:54 น.
 11 ครั้ง

ค่าหุ้น_เปลี่ยนแปลงหรืองดส่งค่าหุ้นสะสมรายเดือน

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19:44 น.
 192 ครั้ง

เงินกู้_ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินกู้

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19:42 น.
 54 ครั้ง

ผู้ค้ำประกัน_หนังสือยินยอมการเปลี่ยนค้ำประกัน

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19:41 น.
 71 ครั้ง

ฌกส_หนังสือให้คำยินยอมหักเงินในการชำระเงินฌาปนกิจ

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19:39 น.
 141 ครั้ง

ผู้รับประโยชน์_หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19:37 น.
 56 ครั้ง

ข้อมูลส่วนบุคคล_หนังสือเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนบุคคล

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19:34 น.
 53 ครั้ง

บันทึกข้อความ

หมวด 1.แบบฟอร์ม
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 มีนาคม 2565 เวลา 19:30 น.
 58 ครั้ง

รางานกิจการประจำปี 2561

หมวด รายงานกิจการประจำปี
โดย sahakorn
 เมื่อ 18 มกราคม 2565 เวลา 12:20 น.
 64 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ พ.ศ.2565

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 17 มกราคม 2565 เวลา 08:30 น.
 151 ครั้ง

ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) พ.ศ.2564

หมวด ข้อบังคับสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09:30 น.
 49 ครั้ง

ระเบียบ ว่าด้วย การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:50 น.
 117 ครั้ง

ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2564

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:50 น.
 166 ครั้ง

ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ พ.ศ.2564

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:46 น.
 125 ครั้ง

รางานกิจการประจำปี 2564

หมวด รายงานกิจการประจำปี
โดย sahakorn
 เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.
 250 ครั้ง

รางานกิจการประจำปี 2562

หมวด รายงานกิจการประจำปี
โดย sahakorn
 เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 17:43 น.
 98 ครั้ง

ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแพทย์ สสธท.

โดย sahakorn
 เมื่อ 30 มีนาคม 2564 เวลา 12:37 น.
 240 ครั้ง


รายงานกิจการประจำปี 2563

หมวด รายงานกิจการประจำปี
โดย sahakorn
 เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:35 น.
 97 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2563

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08:36 น.
 468 ครั้ง


ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ.2562

หมวด ข้อบังคับสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 17 มกราคม 2563 เวลา 11:12 น.
 539 ครั้ง

ประกาศหยุดทำการ เป็นเวลา 1 วัน คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 16 มกราคม 2563 เวลา 09:16 น.
 433 ครั้ง

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 13 มกราคม 2563 เวลา 13:09 น.
 488 ครั้ง


 447 ครั้ง

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 17:38 น.
 472 ครั้ง


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 16:21 น.
 850 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 17 กันยายน 2562 เวลา 13:19 น.
 0 ครั้ง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:58 น.
 472 ครั้ง


การปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:44 น.
 466 ครั้ง

ประกาศ เรื่องขอยกเลิกคำขอ และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับเดิม

หมวด ประกาศสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:41 น.
 453 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:33 น.
 1,042 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:31 น.
 473 ครั้ง

ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่5) พ.ศ.2561

หมวด ข้อบังคับสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:07 น.
 511 ครั้ง

ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.2560

หมวด ข้อบังคับสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:06 น.
 499 ครั้ง

ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2553

หมวด ข้อบังคับสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:05 น.
 463 ครั้ง

ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2554

หมวด ข้อบังคับสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:05 น.
 470 ครั้ง

ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2546

หมวด ข้อบังคับสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:03 น.
 464 ครั้ง

ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ.2544

หมวด ข้อบังคับสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:02 น.
 459 ครั้ง

 408 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:56 น.
 581 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:52 น.
 1,096 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:37 น.
 537 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:36 น.
 627 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สมาชิก พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:35 น.
 581 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:23 น.
 509 ครั้ง

รางานกิจการประจำปี 2560

หมวด รายงานกิจการประจำปี
โดย sahakorn
 เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30 น.
 95 ครั้ง

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนส่งเสริมสวัสดิการ

โดย sahakorn
 เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:54 น.
 619 ครั้ง

รายงานกิจการประจำปี 2559

โดย sahakorn
 เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:54 น.
 638 ครั้ง

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2543

หมวด ข้อบังคับสหกรณ์
โดย sahakorn
 เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:53 น.
 948 ครั้ง

หนังสือลาออก

โดย sahakorn
 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:41 น.
 679 ครั้ง

ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน


1
ล้านที่3_ใบรับรองแพทย์
หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ

2
ล้านที่3_ใบสมัคร
หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ

3
ล้านที่2_ใบรับรองแพทย์
หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ

4
ล้านที่1_ใบสมัคร ประเภทสมทบ
หมวด 2.ฌาปนกิจ/กองทุนฯ