ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้น


UploadImage
การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้นๆ  ทุกเดือน
สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  ตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิกรายเดือน  ขั้นต่ำเป็นเกณฑ์รายได้เงินเดือนค่าจ้างประจำเดือนของสมาชิกดังนี้

 
 
อัตราเงินเดือน จำนวนหุ้น
(หุ้น)
จำนวนเงิน
(บาท)
ไม่เกิน    12,000 80 800
มากกว่า   12,000 100 1,000
 
 
 
 
 
                  
สมาชิกที่ขอลาออกจากสหกรณ์ จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้อีก เมื่อได้ลาออกมาแล้วครบ  1 ปี
สมาชิกที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสามารถขอคงค่าหุ้น ของตนไว้จนถึงสิ้นปีบัญชีเพื่อจะได้รับ      เงินปันผลสำหรับปีนั้น แต่ถ้าถอนหุ้นก่อนสิ้นปีบัญชีจะไม่ได้รับเงินปันผลแต่อย่างใด
 
1. การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกสามารถส่งหุ้นได้มากว่าที่สหกรณ์กำหนด แต่ต้องไม่เกิน 1 ใน 2 ของเงินเดือน  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหกรณ์จะนำเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการให้ในเดือนถัดไป
2. การลดเงินค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นเกินกว่าระเบียบที่สหกรณ์กำหนดสามารถขอลดเงินค่าหุ้นรายเดือนลงมาได้ ทั้งนี้ เมื่อลดแล้วต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหกรณ์จะนำเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการให้ในเดือนถัดไป
3.การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน     
สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือน  หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 80,000 บาท  และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์  จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ