สวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้แก่สมาชิก

สวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้แก่สมาชิก


 
1.รับขวัญทายาทใหม่
 • รับขวัญทายาทใหม่ โดยบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดจากบิดา หรือมารดาของสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1,000 บาท
 • โดยทายาทใหม่ ที่มีสิทธิ์รับเงิน ต้องไม่เกิน จำนวน 3 คน หากเป็นสมาชิกทั้งคู่ให้ใช้สิทธิได้เพียงคนเดียว
 • ให้สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ยื่นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมหลักฐานเอกสาร
 • สำเนา สูติบัตรของทายาท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือ      ใบอนุญาตขับขี่
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
 • ยื่นหนังสือขอรับเงินภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันคลอดเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์
2.ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 • จ่ายให้กับบุตรสมาชิกตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา จนถึง ระดับปริญญาตรี            รายละ 1,000 บาท (ได้รับปีเว้นปี)
 •  
 • มอบให้สมาชิกที่ไม่มีบุตรที่มีอายุตั้งแต่  50  ปีขึ้นไป  และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  5  ปี จำนวนเงิน 2,000 บาท
 • สมาชิกมีสิทธิรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้เพียงครั้งเดียว  
 • ยื่นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมหลักฐานเอกสาร  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่
 • ถ้าหากมีการทักท้วงหรือตรวจสอบได้ว่าสมาชิกที่รับเงินสวัสดิการไป เป็นผู้ไม่มีสิทธิ หรือทำให้คณะกรรมการผู้พิจารณาเข้าใจว่าเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการนี้ สมาชิกผู้นั้นจะต้องคืนเงินที่ได้เป็นเงิน จำนวน  4,000  บาท ให้กับสหกรณ์ฯ
 
4. นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล (เป็นผู้ป่วยใน )
 • กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล (เป็นผู้ป่วยใน ) จำนวน 1,000 บาท
 • ได้รับสวัสดิการนี้ได้ เพียงหนึ่งครั้ง / ปีบัญชี
 • ยื่นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมหลักฐานเอกสาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือ    ใบอนุญาตขับขี่
 • ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาล   
 
5.สมาชิกเกษียณอายุราชการ
 • สมาชิก มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ ต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนั้นๆ (1 ตุลาคม - 30 กันยายน )
 • ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน )

6.สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรสหรือบุตร

                            สมาชิกท่านใดเสียชีวิต ให้มีสิทธิได้รับเงินทุนสวัสดิการ ตามหลักเกณฑ์
 
จำนวนปีที่เป็นสมาชิก จำนวนเงินที่ได้รับ (บาท)
ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก ถึง 5 ปี            5,000
เกินกว่า 5 ปี   ถึง 10 ปี            7,000
เกินกว่า 10  ปีขึ้นไป           10,000
 
 • คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกท่านใดถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพกึ่งหนึ่งของอัตราที่สมาชิกมีสิทธิที่กำหนดในขั้นต้น 
 • ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จัดซื้อพวงหรีดให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมจำนวนเงิน 1,000 บาท  หรือมอบเงินให้ญาติสมาชิกเป็นผู้จัดซื้อก็ได้
 • การนับเวลาการเป็นสมาชิกให้นับเฉพาะที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งล่าสุด
7.ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
สมาชิกท่านใดเสียชีวิต ให้มีสิทธิได้รับเงินทุนสวัสดิการ ตามหลักเกณฑ์ 
 
จำนวนปีที่เป็นสมาชิก จำนวนเงินที่ได้รับ (บาท)
1 ปี - 10 ปี          100,000
เกินกว่า 10 ปี – 20 ปี          150,000
20 ปี ขึ้นไป          200,000
 
หมายเหตุ - กรณี การขอรับเงิน สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ และ ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต ให้แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 90 วัน  นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม พร้อมแนบเอกสารดังนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับสิทธิ์ และของผู้เสียชีวิต     
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสิทธิ์ และของผู้เสียชีวิต(ประทับ “ตาย” )
 • กรณีถ้าเป็นคู่สมรสต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส