คณะกรรมการ

นายแพทย์สุรัตน์ สุขประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นางนายิกา ใจดี
รองประธานกรรมการ
นางสาวกัญญมน รุ่งเรืองธัญญา
กรรมการ/ผู้จัดการ
นายเดชา ใจระห้อย
กรรมการ/เลขานุการ
นางวีนัส วัฒนธำรงค์
กรรมการ/เหรัญญิก
นายกฤษฎา พงษ์นิกร
กรรมการ
นายประภา จำปาศรี
กรรมการ
นายพารินทร์ แก้วสวัสดิ์
กรรมการ
นางปัญจมาพร สาตจีนพงษ์
กรรมการ
นางวรวรรณ ขันธโภคัย
กรรมการ
นายสัญญา เหมือนโพธิ์ทอง
กรรมการ
นางสาวณัฐสุดา อ้นทอง
กรรมการ
นายวิโรจน์ ศรีทอง
กรรมการ
นางมยุรี อาจณรงค์
กรรมการ
นางนัยนา คงคาสุริฉาย
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

น.ส.เสาวนีย์ พจน์แก่น
รองผู้จัดการ
นางณิชาภา จีระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศรีแพร หิรัญพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.ชมพูนุท ธูปแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.สุภาวรรณ นพพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี