บริการสินเชื่อ

บริการสินเชื่อ


 
  1. เงินกู้ฉุกเฉิน

รายการ เงินกู้ฉุกเฉิน หมายเหตุ
1.วงเงินกู้ กู้ได้เท่าหุ้นไม่เกิน 200,000  บาท กรณีมอบอำนาจ
ต้องแนบบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง และสำเนา เซ็นรับรองรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบอำนาจ
2.งวดชำระ 1.ไม่เกิน 12 งวด 
2.ต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 60 ปี  ยกเว้นสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ
3.เอกสารประกอบการกู้ 1. คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ฉบับจริง
3. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบอนุญาตขับขี่ ตัวจริง และสำเนา เซ็นรับรองรองสำเนาถูกต้อง
 
 
2. เงินกู้สามัญ
รายการ เงินกู้สามัญ หมายเหตุ
1.วงเงินกู้ กู้ได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • สมาชิกอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คำนวณเงินได้รายเดือนเป็นร้อยละ 70 ของเงินได้     รายเดือนปัจจุบัน
  • สมาชิกอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป คำนวณเงินได้รายเดือนเป็นร้อยละ 60  ของเงินได้    รายเดือนปัจจุบัน
  • กู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือนที่คำนวณได้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 แต่ไม่รวมสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ
2.งวดชำระ ไม่เกิน 240 งวด อายุไม่เกิน 75 ปี เว้นแต่สมาชิกกู้เงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้นหรือเงินรับฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์
(บัญชีเงินฝากเล่มที่นำมาค้ำประกันไม่สามารถถอนได้)
3.ทุนเรือนหุ้น มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของยอดเงินกู้
 
ถ้ามีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 15 ให้หักเงินจากยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ได้มูลค่าหุ้นร้อยละ15 ตามยอดเงินกู้ แต่ให้หักเงินจากยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติได้ไม่เกิน 70,000 บาท
4.ผู้ค้ำประกันเงินกู้
 
 
 
 
 
1.กู้เงินตั้งแต่ 1–1,000,000 บาท
ผู้กู้เป็นสมาชิก
สสธท.
ผู้กู้ไม่เป็นสมาชิก
สสธท.
มีผู้ค้ำประกัน 3 คน มีผู้ค้ำประกัน 5 คน
 
 
ถ้ามีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของยอดเงินกู้ให้ลดผู้ค้ำประกัน  1 คน 
 
 

ผู้กู้เป็นสมาชิก
สสธท.
ผู้กู้ไม่เป็นสมาชิก
สสธท.
มีผู้ค้ำประกัน 5 คน มีผู้ค้ำประกัน 7 คน

2.กู้เงินตั้งแต่ 1,000,001 - 1,500,000 บาท
 
ถ้ามีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของยอดเงินกู้ให้ลดผู้ค้ำประกัน  1 คน 
     
 
 
 
 
 
 
3.กู้เงินตั้งแต่ 1,500,001 - 2,000,000 บาท

 
ผู้กู้เป็นสมาชิก
สสธท.
ผู้กู้ไม่เป็นสมาชิก
สสธท.
มีผู้ค้ำประกัน 6 คน มีผู้ค้ำประกัน 8 คน
ถ้ามีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของยอดเงินกู้ให้ลดผู้ค้ำประกัน  1 คน 
5.อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของสหกรณ์ สมาชิกกู้เงินไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของค่าหุ้นหรือเงินรับฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราลดลง ร้อยละยี่สิบห้าสตางค์ จากเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
 
6.เอกสารประกอบ การกู้ 1.คำขอกู้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
2.หนังสือยินยอมให้หักเงินที่ต้องชำระสหกรณ์
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ทุกคน)    
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกคน)
5.สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาใบสำคัญการหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (ทุกคน) ถ้ามี 
6.สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล/หนังสือเปลี่ยนคำนำหน้านาม (ทุกคน) ถ้ามี
7.สลิปเงินเดือนฉบับจริง เดือนสุดท้ายก่อนที่จะยื่นเรื่องกู้เงิน (ของผู้กู้)       
8.สำเนาหน้าสมุดเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย (ของผู้กู้)
 
กรณีผู้กู้ เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสธท. ต้องมีแบบฟอร์มหนังสือให้คำยินยอมหักเงินในการชำระเงินค่าบำรุงรายปีและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาคมฌาปนกิจ สสธท.
7.เงื่อนไข
  • ผู้กู้มีความประสงค์จะกู้สัญญาใหม่ ต้องชำระหนี้เงินกู้สามัญสัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
  • สมาชิกคนหนึ่งๆ จะมีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ 6 สัญญา และค้ำประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ ได้ 2 สัญญา
  • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกก่อนเกษียณ ซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินรายเดือนด้วยวิธีการเรียกเก็บจากต้นสังกัดได้ สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ค้ำประกัน