อัลบั้มภาพ

ประกาศ สหกรณ์ฯ

โดย sahakorn
 วันที่ 09 พ.ย. 2559 เวลา 14:03 น.
 2205
1. ประกาศ สหกรณ์ฯ ว่าด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค เงินกู้พิเศษประหยัดพลังงาน เงินกู้พิเศษเพื่อสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น "อัตราร้อยละเจ็ดบาทถ้วน" เริ่มใช้อัตรานี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 2. ประกาศ สหกรณ์ฯ ว่าด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็น "อัตราร้อยละ 3.50" เริ่มใช้อัตรานี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป