คณะกรรมการ

นายขจิต หมู่ดี
ประธานกรรมการ
นายเดชา ใจระห้อย
รองประธานกรรมการ
นายกฤษฎา พงษ์นิกร
กรรมการ
นางนายิกา ใจดี
กรรมการ/ผู้จัดการ
นางวรวรรณ ขันธโภคัย
ที่ปรึกษา
นางวีนัส วัฒนธำรงค์
กรรมการ/เหรัญญิก
นายสัญญา เหมือนโพธิ์ทอง
ที่ปรึกษา
นางสาวกัญญมน รุ่งเรืองธัญญา
กรรมการ/เลขานุการ
นางสาววาสนา สังฆโสภณ
กรรมการ
นายประภา จำปาศรี
กรรมการ
นายศุภณัฐ ประดิษฐ์
กรรมการ
นายพารินทร์ แก้วสวัสดิ์
กรรมการ
นางธนินท์รัฐ สัตยาธนานันต์
กรรมการ
นางศิริกัณฑ์ พิริยายน
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

น.ส.เสาวนีย์ พจน์แก่น
รองผู้จัดการ
นางณิชาภา จีระพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศรีแพร หิรัญพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.ชมพูนุท ธูปแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.สุภาวรรณ นพพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.รัตนาภรณ์ เกาะทอง
คนงาน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี